Terms & Conditions of RanCaDee.com

นโยบายการใช้งาน

RanCaDee.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ร้านค้าดีดอทคอมจัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ร้านค้าดีดอทคอมได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

สิทธิของร้านค้าดีดอทคอม

ร้านค้าดีดอทคอมขอสงวนสิทธิในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การให้คะแนนร้านค้า การแสดงความคิดเห็น หรือรีวิวต่างๆ เป็นต้น

สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ร้านค้าดีดอทคอมขอสงวนสิทธิในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การให้คะแนนร้านค้า การแสดงความคิดเห็น หรือรีวิวต่างๆ เป็นต้น

การสละความรับผิด

ผู้ใช้ตกลงยินยอมกับข้อความต่อไปนี้ด้วยการพิจารณาความเสี่ยงของตนเองก่อนใช้บริการ

  1. 1. ร้านค้าดีดอทคอมจัดทำเนื้อหา และตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับทางร้านค้าต่างๆ แต่ร้านค้าดีดอทคอมก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง หรือปรับเปลี่ยนทันเวลา ดังนั้น ร้านค้าดีดอทคอมจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งร้านค้าดีดอทคอมก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
  2. 2. ร้านค้าดีดอทคอมไม่อาจรับประกันว่า การใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาดอื่นใดของผู้ใช้บริการ
  3. 3. ร้านค้าดีดอทคอมเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น ร้านค้าดีดอทคอมจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
  4. 4. ร้านค้าดีดอทคอมไม่รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล หรือความผิดพลาด ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและราคา ซึ่งเป็นข้อมูลร้านค้าภายนอก
  5. 5. ร้านค้าดีดอทคอมไม่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าและการรับประกันสินค้าใดๆ

ร้านค้าดีดอทคอมมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย