MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5

MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5

 • ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน 57 องศำ
 • สำยไฟทนควำมร้อนได้สูง 105 องศำ
 • ออกแบบตำมมำตรฐำน IPX4 ป้องกันน้ำเข้ำเครื่อง

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
 • เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้ำน้ำผ่ำนร้อนทันที
 • ขดลวดทำควำมร้อน ผลิตมำจำกทองแดง ฉนวนภำยในหุ้มด้วยแมกนีเซียมออกไซด์
 • ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่ว
 • กระป๋องฮีตเตอร์ เป็นแบบ Grilon ทำจำกพลำสติกไนล่อน ผสมไฟเบอร์ ทนควำมร้อนได้สูง
 • ถึง 200 องศำ และเป็นฉนวนทำงไฟฟ้ำ ปลอดภัย
 • ปรับอุณหภูมิด้วยระบบ Electronic Control ตั้งแต่ 32 - 45 องศำ ตำมควำมเหมำะสม
 • ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ำรั่ว AUTOMATIC LEAKAGE CURRENT CUT-OFF
 • ตัดการทางานของเครื่องภายใน 0.1 วินำที หำกเกิดกระแสไฟฟ้ำรั่วแม้เพียง 15 มิลลิแอมแปร์
 • ตัวเครื่องภำยนอกผลิตจำกพลำสติกเกรด ABS แข็งแรง ทนทำน ทนควำมร้อนได้สูงถึง 120C
 • ระบบควำมปลอดภัยจำกน้ำร้อนสูง AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY CUT-OFF
 • ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน 57 องศำ
 • สำยไฟทนควำมร้อนได้สูง 105 องศำ
 • ออกแบบตำมมำตรฐำน IPX4 ป้องกันน้ำเข้ำเครื่อง
 • ชุดฝักบัวสีขำว 1 ระดับ ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม มอก.2066-2552
 • สินค้ำได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ด้ำนควำมปลอดภัย มอก.1693-2547
 • ฮีตเตอร์รับประกัน 5 ปี ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี

MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5 ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5
MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5
Coming Soon...
 • MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5