แฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Accessories)

แฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Accessories)

ความหมายของแฟชั่น

แฟชั่นหรือสมัยนิยม (อังกฤษ: fashion) ราชบัณฑิตยสถาน นิยามว่า "สมัยนิยม, แบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง." เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยม มีกระบวนการเกิดภาษาใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

ในมุมมองของคนธรรมดา แฟชั่น คือ การเลือกใช้ในสิ่งที่เราชอบ และบอกความเป็นตัวเอง เราจะแต่งอย่างไรก็ได้ ถ้ามันไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนผิดศิลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามแต่ในมุมมองของผู้นำเทรนด์ ผู้นำแฟชั่นทั้งหลาย พวกเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าแฟชั่นตามใคร หากเสื้อผ้าแฟชั่นชุดไหนมีคนใส่แล้วพวกเขาจะไม่ชายตามองอีกเลย เพราะพวกเขาจะเสียความรู้สึกมากหากมีคนมาบอกว่า เสื้อผ้าแฟชั่นที่เขาใส่อยู่นั้นมีคนใส่แล้ว เราอาจคิดว่าเขาใส่ชุดพวกนั้นแล้วมันเดินลำบาก แต่เขาไม่คิดเรื่องความลำบากเหมือนเรา เขารู้สึกว่ามันเป็นราคาที่ต้องจ่าย และเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่ “ต้องใส่” เสื้อผ้าแฟชั่นนั้นเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม ตามจารีตประเพณี วัฒนธรรม หรือ ตามดารา ตามซีรี่ส์ ตามละครที่กำลัง HOT กำลังดัง เช่นปัจจุบันที่ต้องยอมรับว่า เสื้อผ้า{
เกาหลี} เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี แฟชั่นเกาหลี ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากๆ

ความหมายของเครื่องประดับ

เครื่องประดับ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งร่างกายเพื่อความสวยงาม หรือเพื่อแสดงถึงสถานภาพทางสังคม ทั้งนี้ เครื่องประดับที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกัน ทั้งในด้านรูปร่างลักษณะ และวัสดุที่ใช้ผลิต โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากความเชื่อ  ศิลปวัฒนธรรม รสนิยม ตลอดจนลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการเมืองการปกครองของประเทศหรือดินแดนนั้นๆ 

เครื่องประดับ เป็นสิ่งของที่ใช้เสริมเติมแต่งร่างกายเพิ่มเติมจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ โดยทำให้รูปแบบการแต่งตัวมีลักษณะที่เปลี่ยนไป ถึงแม้ว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่จะเป็นชุดเดิม ก็สามารถสร้างความรู้สึกเปลี่ยนไปได้เมื่อทำการเปลี่ยนเครื่องประดับหรืออัญมณี ในเรื่องความเชื่อและศาสนา เครื่องประดับยังคงถูกนำมาใช้ เช่น พระเครื่อง ไม้กางเขน หรือประคำ กระเป๋าถือ  กิ๊บ กำไล เข็มขัด ต่างหู ที่คาดผม สร้อย เป็นต้น